برگزاری امتحان تربیت‌بدنی قابل توجه دانشجویان محترم امتحان درس تربیت‌بدنی ۱ و ۲ (آقایان و ...

برگزاری امتحان تربیت‌بدنی قابل توجه دانشجویان محترم امتحان درس تربیت‌بدنی ۱ و ۲ (آقایان و ...

اطلاعیه پژوهشی ...