آیین نامه های مالی

برخی از ماده های مهم آیین نامه نحوه دریافت شهریه

در اجرای بند ۱۲ از ماده ۹ کلیات آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انسجام بخشی و یکپارچگی در سیاست گذاری و نظارت بر نحوه  و میزان شهریه دریافتی از دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی و پاسخگویی به ذینفعان این آیین نامه به اجرا گذاشته

می شود.

ماده۳-دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا و شهریه متغیر به موسسه مقصد اقدام کند.

ماده ۴- دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف ۱۶ واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۸ واحد نظری) را به موسسه مبدا پرداخت کند.

تبصره چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نامنویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب می شود.

ماده ۷ شهریه دوره تابستانی ۵۰% شهریه ثابت هرنیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است.

تبصره- چنانچه دوره تابستانی در موسسه مبدا دایر نباشد و دانشجو با کسب موافقت واحد مبدا تعدادی از واحدهای درسی خود را در موسسه دیگری بگذراند موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر به موسسه مقصد خواهد بود.

ماده ۸- در صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط موسسه مبدا و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در موسسه دیگر دانشجو می تواند دروس مذکور را در موسسه دیگری بگذراند.در اینحال شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال به موسسه مقصد تعلق می گیرد.

ماده ۹-چنانچه تعداد واحدهای درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر اعم از پایان نامه ، کارآموزی یا پروژه حداقل ۶ واحد باشد دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت کامل و شهریه متغیر دروس آن ترم اقدام کند.

تبصره ۱ دریافت شهریه پایان نامه و پروژه در طول دوره تحصیل دانشجو تنها برای یک بار مجاز است.

تبصره ۳- استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر با ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت توسط دانشجو خواهد بود.

ماده ۱۱- در صورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل سازی سوابق تحصیلی وی مکلف است به ازای هر یک از واحدهای قابل قبول ۵% شهریه ثابت آن نیمسال را به موسسه پرداخت کند.

ماده ۱۲- در صورتیکه حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی قبل از زمان حذف و اضافه همان نیمسال باشد،شهریه متغیر دروس، حسب درخواست دانشجو ، بازگردانده و یا ذخیره می شود، اما شهریه ثابت غیرقابل برگشت است.

ماده ۱۳- در صورت حذف اضطراری درس، شهریه متغیر آن درس مسترد نمی گردد.

ماده ۱۴- شهریه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصیلی مجاز مطابق با تعرفه سال تحصیلی جاری محاسبه خواهد شد.