اعضای هیت علمی

مهندس معصومه اسدی نژاد

معصومه اسدی نژاد

سمت : مدیر گروه کامپیوتر

توضیحات : کارشناسی ارشد IT، گرایشMIS

ادرس ایمیل : mahsa_asadinejad@yahoo.com

مهندس سامان داداش زاده

سامان داداش زاده

سمت :مدیر گروه عمران

توضیحات : کارشناسی ارشد عمران، گرایش مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک) ادرس ایمیل : Saman_dadashzadeh@yahoo.com