رئیس موسسه

Scan1                       دکتر رحمت پورمحمد

                      استادیار دانشگاه گیلان