رشته های دائر در موسسه

مقطع نام رشته
کاردانی پیوسته کامپیوتر

حسابداری

معماری

الکترونیک

الکتروتکنیک(برق)

مکانیک خودرو

کارهای عمومی ساختمان

گرافیک

نقشه بردازی

تربیت بدنی

کارشناسی نا پیوسته حسابداری

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مهندسی معماری

مدیریت امور فرهنگی

نقشه برداری

تربیت بدنی

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی