روند انجام کارهای فارغ التحصیلی

مسوول : نسا ذره پرست ملك زاده

 


 • گرفتن کارنامه کامل از آموزش و تایید مدیر گروه مربوطه.
 • تسویه مالی وپرداخت فیش های فارغ التحصیلی به صورت آنلاین و دو سری کپی از تمام فیش ها.
 • گرفتن فرم های فارغ التحصیلی از دبیر خانه, دو سری کپی از فرم ها.
 • امضا مدیر گروه.
 • طبق فرم فارغ التحصیلی امضا ها به ترتیب زیر انجام شود :
  1. مدیر مالی(خانم دلخوش)
  2. اداره آموزش(خانم داوری)
  3. صندق رفاه دانشجویان : ( آقای پورمحمد )
  4. امور مشمولین و (ویژه برداران-آقای پور محمد)
  5. مدیر آموزش و مدیر فارغ التحصیلی (آقای جمادی)
  6. معاونت آموزشی (سرکارخانم مهندس اسدی نژاد)
  7. معاونت مالی و اداری(جناب آقای مهندس لقمانی)
  8. ریاست دانشگاه (جناب آقای دکتر پور محمد)
  9. در پایان ,فرم ها در دبیر خانه شماره شود و به مدیر فارغ التحصیلان تحویل گردد.