مدیر امور پژوهشی

 دکتر محمدرضا هاشملو

استادیار دانشگاه گیلان