معاون آموزشی

کادکتر خائف0005             

دکتر عباس خائفی
دانشیار دانشگاه گیلان