معاون آموزشی

مهندس معصومه اسدی نژاد

                   مهندس معصومه اسدی نژاد

                   عضو هیات علمی گروه کامپیوتر

                     رتبه علمی : مربی

               ادرس ایمیل : mahsa_asadinejad@yahoo.com