معاون امور دانشجویی

دکتر محمد صادق قربانی

تحصیلات : پزشکی