معاون امور پژوهشی

دکتر محرم رضایتی

استاد تمام دانشگاه گیلان


بیوگرافی

سال ۱۳۴۰ در یک خانوادة روستایی کشاورز در قریة حوریان دیناچال از توابع بخش پره سر شهرستان رضوانشهر متولد شد. دورة دبستان و راهنمایی را در دهستان دیناچال، و دورة دبیرستان را در شهر رضوانشهر سپری کرد. آذر ۱۳۵۹ همزمان با جنگ عراق علیه ایران به خدمت سربازی اعزام شد و عمدتاً در مناطق جنگی جنوب ایران (خوزستان) خدمت کرد. پس از دورة خدمت، مدتی به عنوان معلم ابتدائی در ییلاق لتوم پره سر به تدریس اشتغال داشت. سال ۱۳۶۲ همزمان با بازگشایی دانشگاهها در رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان پذیرفته شد و در سال ۱۳۶۶ با احراز رتبة نخست فارغ التحصیل شد. پس از آن، حدود یک سال و اندی در دبیرستانهای پره سر و رضوانشهر به تدریس مشغول شد. سال ۱۳۶۷ به عنوان بورسیة وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شد و در سال ۱۳۷۰ فارغ التحصیل گردید و در اواخر همان سال در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان مشغول به کار شد. سال ۱۳۷۵ وارد دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در خردادماه سال ۱۳۸۰ تحصیلات خود را به پایان رسانید.

علاوه بر آموزش و تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، و همچنین کارهای پژوهشی که قسمت عمده ای از آن در بخش تألیفات معرفی شده است، سوابق علمی – اجرایی مختلفي هم داشته و به پاس فعاليتهاي علمي، جوايز متعددي احراز نموده است که به شرح زیر معرفی می شود:

۱) دو دورة پیوسته (چهار سال) مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

۲) دبیر علمی نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش در سال ۱۳۸۳ در دانشگاه گیلان

۳) ویراستار ادبی مجلة علمی «تحقیقات بتن» دانشگاه گیلان

۴) عضو کمیته تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

۵) عضو انجمن علمی ترویج زبان و ادبیات فارسی

۶) عضو انجمن زبانشناسی ایران

۷) عضو بنیاد ایرانشناسی

۸) عضو هیأت تحریریه و سردبیر مجلة علمی – پژوهشی «ادب پژوهی» دانشگاه گیلان

۹) عضو هیأت تحریریة مجلة علمی – پژوهشی «پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی» دانشگاه بوعلی همدان

۱۰) عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیأت ممیزة دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

۱۱) عضو کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی هیأت ممیزة دانشگاه گیلان  از سال ۱۳۹۱ تاکنون

۱۲) پژوهشگر برگزيده دانشگاه در سال ۱۳۸۶

۱۳) پژوهشگر برگزيده دانشگاه در سال ۱۳۸۸

۱۴) پژوهشگر برگزيده استان در سال ۱۳۸۹

۱۵) مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال ۱۳۹۰ تا کنون

 

پژوهشهای ایشان به صورت تخصصی در مسائل زبانشناسی است و در حوزه های مختلف آن آثاری تألیف کرده است ولی بیشتر به زبانشناسی تاریخی و گویش شناسی گرایش دارد. به عنوان مؤلف با دانشنامة زبان و ادب فارسی که از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر می شود همکاری نزدیکي دارد.

تحصیلات

كارشناسي زبان و ادبيات فارسي، محل اخذ: دانشگاه گيلان

كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي، محل اخذ:دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتري زبان و ادبيات فارسي، محل اخذ: دانشگاه تهران

جدیدترین تالیفات

الف- مقالات علمی و پژوهشی:

۱- بررسي مآخذ برخي از اشعار رساله قشيريه: مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال۳۵، شماره ۳و۴، ۱۳۸۱

۲- چند نكته دستوري در گويش تالشي: مجله گويش شناسى(ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره اول، جلد اول، ۱۳۸۲

۳- فعلهاي مركب ضميري در زبان فارسي: مجله ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال۳۷، شماره ۱، ۱۳۸۳

۴- ارگتيو در گويش تالشي: مجله زبان شناسي، سال بيستم، شماره اول، بهار و تابستان، ۱۳۸۴

۵- تأملي ديگر در فهلويات شيخ صفي الدين اردبيلي: مجله گويش شناسي(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره دوم، شماره چهارم، ۱۳۸۴

۶- مصدر و ساختمان آن در گويش تالشي: مجله گويش شناسي(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره سوم، شماره پنجم، ۱۳۸۵

۷- ساخت ارگتيو در گويش تاتي خلخال (با همكاري جهاندوست سبزعلي پور): مجله ادب پژوهي، شماره اول، دانشگاه گيلان، ۱۳۸۶

۸- ساخت فعل در تالشي مركزي (پره سری): مجله زبان شناسي، سال بيست ودوم، شماره اول، دوره جدید، بهار و تابستان، ۱۳۸۸

۹- بررسی ساختمان فعلهای ساده در آثار منثور فارسی: مجله دستور(ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره چهارم، اسفند ۱۳۸۷

۱۰- واژه شناسی اجتماعی گویش گیلکی (با همکاری رضا چراغی): مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال۴۱، شمارة ۲، سال۱۳۸۷

۱۱- ریشه و ماده فعل در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی (با همكاري جهاندوست سبزعلي پور): مجله ادب پژوهی، شمارة ۶، سال ۱۳۸۷

۱۲- فعلهاي پیشوندی در آثار منثور فارسی: مجله دستور (ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره پنجم، اسفند ۱۳۸۸

۱۳- گروه اسمي در گويش تالشي مرکزی: مجله زبان و زبانشناسی، شماره هشتم، ۱۳۸۸

۱۴- تأثیر ویژگیهای آوایی زبان فارسی بر موسیقی آوازی (با همکاری علیرضا محمدی کله سر): مجلة هنرهای زیبا، شمارة سی و هشتم، پاییز ۱۳۸۸

۱۵- نمودهاي اجتماعي و مردم شناختي در گويش تالشي (با همكاري دكتر فيروز فاضلي و مريم يوسفي): مجله گویش شناسی(ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره پنجم، شماره هفتم، ۱۳۸۷

۱۶- فعل مجهول در زبانها و گویشهای ایرانی (با همکاری مجید جلاله وند آلکامی): فصلنامة ادب پژوهی، شمارة شانزدهم، تابستان ۱۳۹۰

۱۷- نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامة فردوسی (با همکاری معصومه غیوری): مجلة فنون ادبی، شمارة ششم، بهار و تابستان ۱۳۹۱

۱۸- بررسی وندها در گویش کهنوجی (با همکاری محسن بتلاب اکبرآبادی)، مجلة ادب پژوهی، شمارة ۲۲، زمستان ۱۳۹۱

۱۹- بررسی کاربرد لاله از قلمرو قاموسی تا گسترة نمادین (با همکاری دکتر فیروز فاضلی و اسماعیل نقدی)، مجلة پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارة ۲۴، بهار ۱۳۹۱

۲۰- تحلیل نمونه وار ساختاری-کارکردی نمادهای قدرت در اشعار خاقانی (با همکاری نسرین کریم پور)، مجلة انسان شناسی، شمارة ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۹۲

۲۱- بازتاب نمایش قدرت سیاسی متأثر از اندیشة سیاسی ایرانشهری در اشعار خاقانی شروانی (با همکاری دکتر فیروز فاضلی، دکتر سیدهاشم موسوی و نسرین کریم پور)، مجلة جستارهای سیاسی معاصر، شمارة ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

۲۲- اسطورة مرگ و باززایی باروری در سووشون و کلیدر (با همکاری دکتر بهزاد برکت و مجید جلاله وند آلکامی)، مجلة ادب پژوهی، شمارة ۲۷، بهار ۱۳۹۳

۲۳- تاریخ‌باوری و اسطورۀ رهایی در رمان‌های رئالیسم سوسیالیستی ادبیات فارسی (با همکاری مجید جلاله وند آلکامی)، مجلة نقد ادبی، شمارة ۲۷، ۱۳۹۳

۲۴- تأملی در مجمع الاصناف (با همکاری علی نصرتی سیاهمزگی)، فصلنامة سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، شمارة ۲۹، پاییز ۱۳۹۴٫

۲۵- بررسی ساخت‌واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی (با همکاری بهروز سلطانی)، فصلنامة جستارهای ادبی، شمارة ۱۸۹، تابستان ۱۳۹۴٫

۲۶- جلوههای رنگ در ترانه‌های عامة تالشی جنوبی (با همکاری فرشته آلیانی)، دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه، شمارة ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۴٫

۲۷- بررسی شهرآشوبهای درباری مسعود سعد و سنایی براساس نقد ساختارگرایی تکوینی (با همکاری علی نصرتی سیاهمزگی و دکتر علیرضا نیکویی)، دوفصلنامة کاوشنامة زبان و ادبیات فارسی, شمارة ۳۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۴٫

۲۸- تحلیل شهرآشوب صنفی مسعود سعد سلمان با دیدگاه گلدمن و بوردیو (با همکاری دکتر علی نصرتی سیاهمزگی)، دوفصلنامة جامعه شناسی هنر و ادبیات، دورة ۲، شمارة  ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴٫

۲۹- بررسی جاینام‌های بخش اسالم شهرستان تالش (با همکاری شهناز ملیحی لمر)، دوفصلنامة پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی، شمارة ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵٫

۳۰- فعل آینده در زبانها و گویشهای ایرانی (با همکاری آرزو ابراهیمی دینانی)، دوفصلنامة زبان فارسی و گویشهای ایرانی، شمارة ا، بهار و تابستان ۱۳۹۴٫

۳۱- مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان (با همکاری محمد اصغرزاده)، دوفصلنامة زبانشناسی و گویشهای خراسان، شمارة ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۵٫

 

ب- مقالات ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی

۱- شهریار و غزل معاصر (با همکاری بشیر نیکدل): چهارمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، ۲۵/۲/۱۳۸۷

۲- فعلهای پیشوندی در آثار منثور قرن ششم هجری (با همکاری حسام ضیایی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، ۱۴/۱۲/۱۳۸۷

۳- پژوهشی در دیوان شرفشاه دولابی (با همکاری دکتر محمدکاظم یوسف پور و حورا قهرمانی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، ۱۴/۱۲/۱۳۸۷

۴- نگاهی به دستور زبان دورة متوسطه (با همکاری اسماعیل نقدی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، ۱۴/۱۲/۱۳۸۷

۵- مقایسة آوایی گیلگی و فارسی در مقولة ‌اسم (با همکاری نگین صفری نژاد بی نظیر): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، دانشگاه گیلان، ۱۴/۱۲/۱۳۸۷

۶- فعل آینده در شاهنامة فارسی (با همکاری هادی قلیزاده) همایش بین المللی فردوسی شناسی ۱۳۹۲

۷- مسألة انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجی (با همکاری اقبال تسلیمی)، نخستین همایش بین‌المللی آموزش زبان فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند ۱۳۹۳٫

۸- مقایسة چند نکتة دستوری در زبان سغدی و تالشی، دومین همایش بین‌المللی زبانها و گویشهای ایرانی، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، دی ۱۳۹۳٫

۹- جامعه شناسی زبان مخفی (با همکاری مجید ایران نپاد نجف آبادی)، هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، تهران، بهمن ۱۳۹۴٫

۱۰- بررسی تحلیلی فعل‌های پیشوندی مرکب (با همکاری شیدا امامدوست)، دهمین همایش بین‌المللی ترویج زبان فارسی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، شهریور ۱۳۹۴٫

۱۱- بررسی دوزبانگی و مؤلفه‌های اثرگذار آن در منطقة ترک‌نشین ابهر(با همکاری سولماز معینی)، دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، شهریور ۱۳۹۴٫

 

ج- نقدها و گزارشهای علمی:

۱- عرصة سيمرغ (نقدى بر فرهنگ تطبيقي تاتي، تالشي، آذري): مجله گويش شناسي(ضمیمه نامه فرهنگستان)، جلد اول، شماره اول، ۱۳۸۲

۲- گبی درباره گيله گب(نقدي بر فرهنگ گيله گب): مجله گويش شناسي(ضمیمه نامه فرهنگستان)، جلد اول، شماره دوم،۱۳۸۳

۳- گزارش نخستين همايش علمي فرهنگ و تمدن تالش(با همكاري دكتر فيروز فاضلي): مجله گويش شناسي، جلد اول، شماره سوم، ۱۳۸۳

۴- دربارة ويژگيهاي نحوي نثر فارسي (با همكاري سهيلا فرهنگي): نوشته مهین دخت صدیقیان، کتاب ماه ادبیات، شماره ۱۲، پیاپی۱۲۶، ۱۳۸۷

۵- در حاشية همايش زن در آيينه قوم تالش: ماهنامه تالش، شماره سيزدهم، خردادماه ۱۳۸۴

۶- دو روي يك سكه: ماهنامه تالش، شماره پانزدهم، تيرماه ۱۳۸۴

 

د- سخنرانیهای علمی:

۱- شيخ عبدالقادر گيلاني در الفتح الرباني: سمينار بررسي زندگي، افكار و آثار شيخ عبدالقادر گيلاني، تالش، تيرماه ۱۳۸۶٫

۲- معرفي يك اثر ارزشمند درباره تالشي شمالي: موسسه تاريخ معاصر ايران، تهران، ۱۳۸۵٫

۳- مقایسه چند نکته دستوری در گویشهای لاری و تالشی: همایش بین المللی زبانشناسی و مردم شناسی لارستان، لار، ۲۳-۲۵ اسفندماه ۱۳۸۷٫

۴- درآمدی بر شیوة تدوین فرهنگنامه های گویشی: دهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، رشت، ۱۹-۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹٫

۵- مقایسة چند نکتة دستوری در زبان سغدی و تالشی: دومین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی: گذشته و حال، تهران، دایره المعارف فارسی، دیماه ۱۳۹۳

۶- نوعی خاص از ساخت امر در تالشی و برخی از زبانها و گویشهای ایرانی، نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی کرانة جنوبی دریای خزر، اردیبهشت ۱۳۹۵٫

۷- بررسی فرایند تحول در برخی ساختهای واژگانیِ فارسی، تالشی و گیلکی، کنفرانس بین المللی ایران و قفقاز، ایروان، ارمنستان، دانشگاه دولتی اسلاونی، آ بان ۱۳۹۵٫

 

ه- مقالات دانشنامه ای:

۱- ترجمة رسالة قشيريه: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد دوم، ۱۳۸۶

۲- دوبيتى: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد سوم، ۱۳۸۸

۳- سفیان ثوري: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد سوم، ۱۳۸۸

۴- ابوحفص سهروردی: دانشنامه زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، ۱۳۹۰

۵- جارالله زمخشری: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد سوم، ۱۳۸۸

۶- سیمرغ: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، ۱۳۹۰

۷- ابوالنجیب سهروردی: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، ۱۳۹۰

۸- سهروردی (شیخ اشراق): دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، ۱۳۹۰

۹- شیخ عبدالقادر گیلانی: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، ۱۳۹۰

۱۰- شیخ صفی الدین اردبیلی: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، ۱۳۹۰

۱۱- مروج الذهب: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد پنجم، ۱۳۹۳

 

و- کتابها و تألیفات:

۱- تحقیق در رسالة قشیریه: تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۴

۲- زبان تالشی: رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا، ۱۳۸۶

۳- فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی: رشت، دانشگاه گیلان، ۱۳۸۷

۴- بانگ تالش (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش، جلد اول): رشت، دانشگاه گیلان، ۱۳۸۹

 

ز– تألیفات در دست اقدام:

۱- ادبیات تالشی: قراداد این کتاب با انتشارات فرهنگ ایلیا در قالب مجموعه آثار فرهنگ و تمدن گیلان منعقد شده و در مرحله نهایی اجرا قرار دارد.

۲- تالشها، شیوة زندگی و زبان آنها: نوشته پاول ریس که ترجمه آن با همکاری خانم دکتر شهناز محمدزاده انجام گرفته و در مرحله آماده سازی است.

۳- گنجینه گویشهای تالشی: طرح بزرگ گردآوری گونه های مختلف تالشی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این طرح در سه مجلد و هر مجلد نه گونه تالشی را در حوزه های آوایی، واژگانی، صرفی و نحوی به صورت تطبیقی مورد مطالعه و توصیف قرار می دهد.

 

ح- راهنمایی پایان نامه ها:

۱) کارکردهای هنری و زبانی غزلیات شهریار، از بشیر نیکدل (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۲) نگاهی به مسائل جامعه شناختی گویش تالشی، از مریم یوسفی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۳) فرهنگ تاریخی زبان فارسی، از مهدی دیان (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۴) بررسی ساختمان فعل در گویش تالشی، از مریم پورشفقی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۵) بررسی شواهد شعری در متون فارسی تا پایان قرن ششم، از سید ایرج حیدرزاده (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۶) نگاهی به مسائل زبانی و ادبی اشعار پیرشرفشاه دولائی، از حورا قهرمانی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۷) بررسی ویژگیهای اجتماعی گویش گیلکی شرق گیلان، از سیده زهرا هاشمی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۸) بررسی شواهد شعری در متون فارسی در قرن هفتم، از سوری صادقی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۹) بررسی تطبیقی گروه فعلی در گویشهای تاتی خلخال، تالشی و گیلکی، از جهاندوست سبزعلیپور (رسالة دورة دکتری)

۱۰) نگاهی مردم شناختی به تعابیر کنایی و استعارات در زبان تالشی، از سعید عاشوری (پایان نامة کارشناسی ارشد)

۱۱) بررسی ساخت فعل در تفسير سورآبادي، از آسيه آرتول نجف آبادي (پايان نامة كارشناسي ارشد)

۱۲) دوبيتيهاي تالشي شهرستان ماسال و تحليل زباني و هنري آنها، از زينب ملكي معافي (پايان نامة كارشناسي ارشد)

۱۳) پدیدة دو یا چندزبانگی در جامعة قومی تالش، از فاطمه میرزاپور (پایان نامة کارشناسی ارشد).

۱۴) بررسی ساختاری و محتوایی غزلیات شاعران ادبیات مقاومت در حوزة دفاع مقدس، از طاهر صفرپور (پایان نامة کارشناسی ارشد).

۱۵) جاینام‌های تالشی بخش اسالم ، از شهناز ملیحی لمر (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

۱۶) سیمای حضرت علی (ع) در آثار منظوم فارسی تا پایان قرن هفتم هجری، از شیوا حسنی آهنگرمحله (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

۱۷) بررسی پدیدة دوزبانگی و رابطة آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی بندر انزلی، از فرشته کریمی (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

۱۸) بررسی فرهنگ عامه در هفت‌اورنگ جامی، از افسانه احمدی ناو (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

۱۹) بررسی ویِژگیهای زبانی ذخیرة خوارزمشاهی، از نجمه رحیمی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

۲۰) بررسی ترانه ها و انواع آن در تالشی جنوبی، از فرشته آلیانی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

۲۱) شهرآشوبهای فارسی با رویکرد نقد ساختگرایی تکوینی، ار علی نصرتی سیاهمزگی (رسالة دورة دکتری).

۲۲) مبانی شخصیت و شخصیت پردازی رمانهای پیشامدرن، مدرن و پسامدرن ادبیات فارسی، از مجید جلاله وند (رسالة دورة دکتری)

۲۳) تحلیل مردم شناختی اشعار خاقانی، از نسرین کریم پور (رسالة دورة دکتری).

۲۴) بررسی گرایش‌های نامگذاری و تغییرات آوایی نام‌واژه‌های انسانی در دهستان خرجگیل (ناو) اسالم، از لطف الله شایسته راد (پایان نامة کارشناسی ارشد).

۲۵) تحلیل زبانی و محتوایی (شرح و تفسیر) جامع‌الحکمتین ناصرخسرو، از بهمن خلیفه (رسالة دورة دکتری).

۲۶) بررسی فرآیندهای واژه‌سازی در ترجمة تفسیر طبری، از بهمن شفقتی (پایان نامة کارشناسی ارشد).