اطلاعیه جدید آموزشی

اطلاعیه جدید آموزشی

- دراخبار, اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه مهم

نظر به بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه دانشجویان صرفا یکبار تا مقطع کارشناسی ملزم به گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس می باشند.

لذا کلیه دانشجویان اعم از کاردانی یا کارشناسی ( در صورتی که در مقطع کاردانی اخذ نکرده باشند ) لزوما باید این واحد را اخذ نمایند.