اطلاعیه جدید ثبت نام کارشناسی ارشد.

اطلاعیه جدید ثبت نام کارشناسی ارشد.

- دراخبار, اطلاعیه های آموزشی

**اطلاعیه مهم**
کلیه دانشجویانی که موفق به کسب رتبه اول از میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود شده اند جهت تهیه فرم استفاده از سهمیه  رتبه اول (سهمیه استعداد درخشان ) در آزمون کارشناسی ارشد ، به موسسه مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که دارندگان سهمیه رتبه اول ، با کسب حد نصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شده، توسط سازمان سنجش و بصورت مازاد بر ظرفیت یکی از دانشگاه ها معرفی می شوند.