نمره مقاله پروژه پایانی دانشجویان کارشناسی ارشد

نمره مقاله پروژه پایانی دانشجویان کارشناسی ارشد

- دراخبار, اطلاعیه های آموزشی, خبر فوری
نوع مقاله نمره
ترویجی،علمی و پژوهشی ۲
کنفرانس و همایش های بین المللی ۱,۷۵
کنفرانس و همایش های ملی و استانی ۱,۵
کنفرانس و همایش های منطقه ای ۱,۲۵