تجلیل از مدافعین حرم دانشجو و استاد توسط جمعی از مسولین موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دامون