تجلیل از خبرنگاران شهرستان فومن در ۱۷ مرداد روز خبرنگار

تجلیل از خبرنگاران شهرستان فومن در ۱۷ مرداد روز خبرنگار

- دراسلایدر

تجلیل از خبرنگاران شهرستان فومن در ۱۷ مرداد