دانشجویان محترم ممتاز در صورت تمایل استفاده از خدمات استعدادهای درخشان ثبت نام ارشد تا تاریخ ۹۸/۵/۲۳به سایت سازمان سنجش مراجعه فرمایید.

دانشجویان محترم ممتاز در صورت تمایل استفاده از خدمات استعدادهای درخشان ثبت نام ارشد تا تاریخ ۹۸/۵/۲۳به سایت سازمان سنجش مراجعه فرمایید.

- دراخبار, اطلاعیه های آموزشی, خبر فوری

دانشجویان محترم در صورت تمایل استفاده از خدمات استعدادهای درخشان ثبت نام ارشد تا تاریخ ۹۸/۵/۲۳به سایت سازمان سنجش مراجعه فرمایید.