حضور دانشجویان موسسه دامون در مراسم پاسداشت شهید سردار سلیمانی

حضور دانشجویان موسسه دامون در مراسم پاسداشت شهید سردار سلیمانی

- دراسلایدر
حضور دانشجویان موسسه دامون در مراسم پاسداشت شهید سردار سلیمانی
حضور دانشجویان موسسه دامون در مراسم پاسداشت شهید سردار سلیمانی